Droomwoning op maat
Droomwoning op maat

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DROOMWONING OP MAAT B.V.

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door Droomwoning op maat B.V. (hierna: Droomwoning op maat) uitgebracht en alle overeenkomsten die Droomwoning op maat met een koper aangaat. Onder koper wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die van Droomwoning op maat een offerte of aanbieding ontvangt en/of met haar een overeenkomst aangaat, in de ruimste zin des woords en op welke wijze dan ook.

2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen in de overeenkomst, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

3. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op een offerte en/of overeenkomst, dan zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende offertes en/of overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling, een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling(en) in acht zullen worden genomen.

5. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van door Droomwoning op maat ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

6. Eventuele algemene (inkoop-)voorwaarden die door koper worden gehanteerd worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7. Ingeval deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

8. Droomwoning op maat behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

9. Droomwoning op maat is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met koper derden in te schakelen. Ook in die situatie gelden de onderhavige Algemene Voorwaarden.

10. Droomwoning op maat is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. Koper geeft nu voor alsdan toestemming daarvoor.

11. Iedere communicatie tussen Droomwoning op maat en koper kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door Droomwoning op maat opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door koper.

12. In het kader van deze Algemene Voorwaarden wordt onder “chalet” verstaan een mobiele stacaravan, een mobiel chalet, een mobiele bungalow, een tuinhuisje en/of op maat gemaakte toebehoren.

Artikel 2 – Offerte en Overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen van Droomwoning op maat zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door of namens koper verstrekte gegevens. Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van veertien dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld, waarna ze komen te vervallen en er geen beroep meer op gedaan kan worden.

2. Droomwoning op maat kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden chalet. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Als Droomwoning op maat gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo goed mogelijke waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden chalet, waarbij kleine afwijkingen in kleur en afmetingen mogelijk zijn. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Droomwoning op maat niet.

4. Indien de aanbieding of offerte door koper wordt geaccepteerd, dan komt eerst een overeenkomst tussen partijen tot stand, nadat de door Droomwoning op maat op te stellen overeenkomst ten behoeve van het chalet door zowel koper als Droomwoning op maat is ondertekend. Wanneer partijen dit nalaten, maar koper instemt dat Droomwoning op maat een aanvang maakt met de uitvoering van de opdracht, wordt de inhoud van de offerte/aanbieding geacht tussen partijen te zijn overeengekomen.

5. Koper is zonder voorafgaande toestemming van Droomwoning op maat niet gerechtigd de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan derden.

6. Wijzigingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk tussen partijen tot stand te komen, alvorens zij hun werking krijgen. De aan de wijziging verbonden meerkosten zullen aan koper extra in rekening worden gebracht.

7. Droomwoning op maat behoudt zich het recht voor, opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3 – Levertijd en afleverdatum

1. Het transport van de chalet wordt uitgevoerd door een derde partij, los van Droomwoning op Maat. De koper erkent en stemt ermee in dat Droomwoning op Maat afhankelijk is van deze derde partij voor het tijdig leveren van de chalet naar de gekozen locatie.

2. Droomwoning op Maat zal zich inspannen om de afgesproken leveringsdatum en - tijd met de derde partij te coördineren, maar kan geen garanties geven met betrekking tot vertragingen, onvoorziene omstandigheden of andere gebeurtenissen die het transport kunnen beïnvloeden. Droomwoning op Maat is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen, schade of andere problemen die kunnen optreden tijdens het transport, ongeacht of deze veroorzaakt zijn door de derde partij, externe omstandigheden of andere factoren.

3. De door Droomwoning op maat opgegeven afleverdatum geldt slechts bij benadering en heeft nimmer te gelden als fatale termijn.

4. Droomwoning op Maat zich zal, ondanks afhankelijkheid van de derde partij voor het transport, inzetten om een soepele leveringservaring te faciliteren en eventuele geschillen met de derde partij zo adequaat mogelijk op te lossen.

5. Overschrijding van de afleverdatum, door welke oorzaak dan ook, zal de koper nimmer het recht geven op schadevergoeding, beëindiging of niet-nakoming van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst of enige nadere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Droomwoning op maat. Fouten van al dan niet door Droomwoning op maat ingeschakelde derden kunnen uitdrukkelijk niet aan Droomwoning op maat toegerekend worden.

6. Een overeengekomen levertijd en leverdatum gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van Droomwoning op maat zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de koper, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Droomwoning op maat zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Droomwoning op maat gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Droomwoning op maat bevoegde persoon en koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Droomwoning op maat op en is voor koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Droomwoning op maat een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor het te leveren chalet.

Artikel 4 – Transport, Aflevering, Plaatsing en Installatie

1. Het transport van het chalet is niet in de overeenkomst inbegrepen, tenzij partijen dat schriftelijk overeen zijn gekomen. Onder transport wordt verstaan het vervoeren van het chalet over de openbare weg tot de plaats van aflevering op het in de overeenkomst genoemde afleveradres.

2. Indien het transport in de overeenkomst is inbegrepen, maar het chalet op een ander adres afgeleverd dient te worden dan het in de overeenkomst genoemde afleveradres, dan kunnen aanvullende kosten in rekening gebracht worden.

3. Plaatsing van het chalet door Droomwoning op maat is niet in de overeenkomst inbegrepen, tenzij partijen dat schriftelijk tevoren zijn overeengekomen. Onder plaatsing wordt verstaan het plaatsen van het chalet op de daadwerkelijke standplaats van het chalet.

4. Aflevering van het chalet geschiedt op de daadwerkelijke standplaats van het chalet.

5. Installatie van het chalet is niet in de overeenkomst inbegrepen, tenzij partijen dat schriftelijk tevoren overeen zijn gekomen. Onder installatie wordt verstaan het aansluiten van het chalet op alle voorzieningen en het daarmee gebruiksklaar maken van het chalet.

6. Koper dient er te allen tijde zelf voor zorg te dragen dat de standplaats tijdig volledig is geprepareerd. De kosten hiervoor zijn voor rekening van koper. In het geval plaatsing van het chalet is overeengekomen dient koper er daarnaast voor zorg te dragen dat de standplaats volledig toegankelijk is voor Droomwoning op maat op het afgesproken tijdstip van plaatsing.

7. Indien de kosten van plaatsing aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk is als gevolg van de wijze waarop het chalet geplaatst moet worden of als gevolg van een niet of onjuiste preparatie, dan kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

8. Indien Droomwoning op maat enkel het transport van het chalet verzorgt, dan gaan rekening en risico van het chalet over op het moment dat het chalet wordt afgeleverd. Ingeval het chalet na aflevering ook door Droomwoning op maat wordt geplaatst, dan gaan rekening en risico van het chalet op koper over op het moment dat het chalet is geplaatst, ook indien Droomwoning op maat tevens de installatie van het chalet verzorgt. Ingeval plaatsing van het chalet door omstandigheden die niet aan Droomwoning op maat toegerekend kunnen worden op een andere dag plaatsvindt dan de dag van aflevering, dan gaan rekening en risico reeds bij aflevering op koper over.

9. Tenzij anders is overeengekomen, is koper verplicht het chalet direct na gereedkomen in ontvangst te nemen, ongeacht de afgesproken afleverdatum. Uitstel van aflevering op verzoek van koper kan slechts geschieden met de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Droomwoning op maat. Uit dit uitstel eventueel voor Droomwoning op maat voortvloeiende kosten en verliezen zijn volledig voor rekening van koper. De door Droomwoning op maat ter zake te verstrekken kostenopgave is voor koper bindend.

10. Indien Droomwoning op maat door koper niet in de gelegenheid wordt gesteld om het chalet te leveren, dan wordt aflevering geacht te hebben plaats gevonden op het moment dat Droomwoning op maat aan koper kenbaar heeft gemaakt dat het chalet voor aflevering gereed staat. Het chalet is vanaf dat moment voor rekening en risico van koper.

11.Koper dient er op zijn kosten zorg voor te dragen dat hij tijdig over de voor de aflevering, plaatsing en installatie benodigde vergunningen en goedkeuringen beschikt. Droomwoning op maat is niet verantwoordelijk voor de eisen van overheidswege, dan wel nutsbedrijven, dan wel eventuele derden, zoals campinghouders, welke gesteld worden aan het chalet als gevolg van de plaatsing en installatie.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud, Recht van opstal, Retentierecht

1. Een chalet en/of andere zaak gaat pas in eigendom op koper over indien koper volledig heeft voldaan aan al haar verplichtingen jegens Droomwoning op maat uit hoofde van enige overeenkomst door Droomwoning op maat met koper gesloten. Ook al is de eigendom van een chalet en/of andere zaak nog niet op koper overgegaan, te gelden heeft dat rekening en risico wel bij koper liggen vanaf het moment van aflevering. Koper is onder andere verplicht de noodzakelijke kosten van onderhoud te voldoen.

2. Koper is verplicht het chalet en/of de andere zaak vanaf het moment van aflevering op zijn kosten te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal en enige andere schade, en wel zodanig dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van derden. Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan eventuele aanspraken op haar verzekeraar uit hoofde van de verzekeringen als in voorgaande bepaling bedoeld, voor zover betrekking hebbende op een chalet en/of andere zaken, aan derden in pand te geven of tot zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te verstrekken.

3. Koper mag het chalet en/of de andere zaak zolang Droomwoning op maat zich de eigendom daarvan voorbehoud niet overdragen, verzwaren met enig recht, in (onder)verhuur geven of anderszins aan een derde in gebruik geven en ook mag hij het chalet en/of de andere zaak niet vervoeren of verplaatsen.

4. Indien een chalet door Droomwoning op maat is afgeleverd, ondanks dat de koopprijs nog niet geheel is voldaan, dan behoudt Droomwoning op maat zich naast het eigendom ook het recht voor afgifte van de sleutel van het chalet op te schorten tot koper al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen. Alsdan gaan rekening en risico van het chalet wel reeds over op het moment dat het chalet is afgeleverd, met inachtname van hetgeen is bepaald in artikel 4.6 en 4.7 van deze voorwaarden.

5. Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Droomwoning op maat tekortschiet of Droomwoning op maat goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Droomwoning op maat gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die Droomwoning op maat door en voor terugneming heeft gemaakt.

6. Zolang het chalet onder het eigendomsvoorbehoud van Droomwoning op maat valt, kan het niet geïnstalleerd en gebruiksklaar gemaakt worden en is het verboden het chalet aard- en nagelvast te verbinden aan onroerende zaken, de bodem daaronder begrepen.

7. In het geval koper eigenaar is van de grond waar het chalet op wordt geplaatst, dan dient koper op eerste verzoek zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van een recht van opstal ten behoeve van Droomwoning op maat.

Artikel 6 – Prijzen, facturatie en betaling

1. De prijzen, zoals vermeld in de offertes en overeenkomsten zijn steeds gebaseerd op prijzen, kosten en regelgeving, zoals die waren op het moment van het uitbrengen van de offerte dan wel het aangaan van de overeenkomst. Droomwoning op maat behoudt zich het recht voor wijzigingen in componenten van de totaalprijs die tot een stijging van de totaalprijs leiden aan koper door te belasten.

2. De door Droomwoning op maat in haar offertes en overeenkomsten genoemde prijzen zijn steeds gesteld in de Euro tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en steeds exclusief omzetbelasting (btw) en andere daarmee gelijk te stellen heffingen.

3. De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering als volgt geschieden: a. 40% direct bij de totstandkoming van de Overeenkomst. b. 40% bij aanvang van de bouw van het te leveren chalet. c. 20% drie weken na aanvang van de bouw van het chalet.

Daadwerkelijke aflevering zal pas geschieden nadat deze termijn, zichtbaar of door de bank van Droomwoning op maat bevestigd, op de bankrekening van Droomwoning op maat is bijgeschreven

5. Droomwoning op maat heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of een haar conveniërende zekerheidstelling te verlangen van koper. Koper dient op eerste verzoek hieraan gehoor te geven. Indien koper hier geen gehoor aan geeft, dan behoudt Droomwoning op maat zich het recht voor uitvoering van alle overeenkomsten die zij met koper heeft gesloten, op te schorten.

6. Koper is uitdrukkelijk niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook op Droomwoning op maat.

7. Indien Koper niet binnen de hiervoor in 7.3 genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt Koper bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim. Koper is de wettelijke rente verschuldigd. In het geval Koper een natuurlijk persoon is, is de rente gelijk aan de alsdan geldende wettelijke rente voor consumententransacties. In andere gevallen is Koper de alsdan geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8. Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Koper, ook voor zover deze kosten uitgaan boven hetgeen op basis van de wettelijke regels betreffende proceskosten verschuldigd zou zijn. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,- bij consumenten (na aanmaning) en € 125,- bij niet-consumenten.

Artikel 7 – Annuleren, ontbinden en opschorten overeenkomst

1. Op verzoek van koper kan de overeenkomst binnen drie (3) dagen na totstandkoming van de overeenkomst kosteloos geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden, maar enkel indien Droomwoning op maat uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de annulering.

2. Bij het annuleren van de opdracht tot acht (8) weken voorafgaand aan de leveringsdatum is koper aan Droomwoning op maat te allen tijde een vergoeding verschuldigd van 25% van het in de orderbevestiging genoemde totaalbedrag inclusief BTW, zulks onverminderd het recht van Droomwoning op maat op vergoeding van de volledige schade die zij als gevolg van de annulering lijdt. Indien de hiervoor bedoelde (schade)vergoeding niet binnen 14 dagen na opgave daarvan wordt voldaan, dan vervalt het recht op annulering en wordt de overeenkomst gehandhaafd.

3. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit enige met Droomwoning op maat gesloten overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, mocht voortvloeien of Droomwoning op maat reden heeft om aan te nemen dat koper niet behoorlijk of niet tijdig zal voldoen aan enige verplichting die uit hoofde van een tussen haar en koper gesloten overeenkomst op koper rust, wordt koper geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Droomwoning op maat gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, zulks zonder dat Droomwoning op maat tot enige schadevergoeding gehouden is, alles onverminderd de verder aan Droomwoning op maat toekomende rechten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.

4. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming is Droomwoning op maat gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat daardoor voor koper een recht op ontbinding, schadevergoeding of enig ander recht ontstaat.

5. Indien de niet toerekenbare tekortkoming als blijvend moet worden beoordeeld kan Droomwoning op maat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan koper, zonder dat daarvoor voor koper een recht op schadevergoeding jegens Droomwoning op maat ontstaat.

Artikel 8 – Garantie

1. Droomwoning op maat geeft koper standaard vijf (5) jaar garantie op de bouwconstructie en stabiliteit van het chalet dat nieuw van de fabriek afkomt met uitzondering van de apparatuur in het chalet. Voor die apparatuur geldt de fabrieksgarantie van de betreffende leveranciers van de apparatuur. Op chalets die niet nieuw van de fabriek afkomen, wordt geen garantie gegeven, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

2. De garantie vervalt indien: • het defect niet binnen 10 dagen na ontdekking daarvan door koper of binnen 10 dagen nadat koper met het defect bekend is geworden, schriftelijk bij Droomwoning op maat wordt gemeld; • het defect een gevolg blijkt te zijn van opzet of schuld aan de zijde van koper; • het defect het gevolg is van een gebrek aan onderhoud, onjuist onderhoud of oneigenlijk gebruik van het chalet danwel indien koper het chalet zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; • een ander dan Droomwoning op maat reparaties of andere werkzaamheden aan het chalet heeft uitgevoerd, ongeacht of het mankement wordt veroorzaakt door die reparaties of werkzaamheden; • het chalet aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins door koper onzorgvuldig wordt behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Droomwoning op maat is behandeld; • de veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, instructies, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens Droomwoning op maat, een leverancier van Droomwoning op maat en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen; • er sprake is van normale slijtage; • zolang koper jegens Droomwoning op maat in gebreke is, danwel indien koper op het moment waarop het mankement ontstaat en/of dit wordt gemeld, enige verplichting die hij jegens Droomwoning op maat heeft niet of niet tijdig is nagekomen.

3. Een garantietermijn van twee (2) jaar geldt voor: • buiten- en binnen schilderwerk, dekkend; • waterdichtheid gevels en/of buitenwanden; • voeg- en tegelwerk; • keramisch sanitair; • waterkranen; • elektronische installatie.

4. De garantie wordt enkel verstrekt aan koper en geldt niet voor een opvolgende rechtverkrijgende. 5. Indien blijkt dat koper ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle onderzoeks- en bijkomende kosten voor zijn/haar rekening.

Artikel 9 – Gebreken

1. Koper is verplicht om eerst na aflevering en vervolgens na plaatsing het chalet te controleren op beschadigingen en op eventuele afwijkingen van hetgeen uit de overeenkomst voortvloeit. Van gebreken die alsdan geconstateerd worden, dient direct melding gemaakt te worden aan de aanwezige medewerker van Droomwoning op maat. Indien geen medewerker van Droomwoning op maat aanwezig is, dan dient koper de gebreken binnen 48 uur na aflevering schriftelijk aan Droomwoning op maat kenbaar te maken.

2. Indien na plaatsing en ingebruikname van het chalet mocht blijken van gebreken die niet eerder ontdekt konden worden, dan dienen deze gebreken binnen 10 dagen na het moment van ontdekking of binnen 10 dagen nadat koper met de gebreken bekend is geworden, schriftelijk aan Droomwoning op maat kenbaar gemaakt te worden.

3. Reclames ten aanzien van door Droomwoning op maat verrichte reparaties of andere door Droomwoning op maat geleverde goederen of diensten dienen eveneens binnen 10 dagen na het moment van ontdekking van het gebrek schriftelijk aan Droomwoning op maat gemeld te worden.

4. Indien koper niet tijdig melding maakt van het gebrek, dan vervallen alle aanspraken en rechten van koper jegens Droomwoning op maat en wordt het (af)geleverde beschouwd als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper te zijn aanvaard en vervallen alle rechten die koper zich jegens Droomwoning op maat kan laten gelden.

5. Geconstateerde gebreken geven koper niet het recht enige verplichting jegens Droomwoning op maat op te schorten of de overeenkomst op welke wijze dan ook te beëindigen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Droomwoning op maat is niet aansprakelijk voor enige schade die koper lijdt, direct of indirect, behoudens in geval sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Droomwoning op maat. Droomwoning op maat is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Droomwoning op maat is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door koper. Droomwoning op maat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materialen welke van diens leverancier afkomstig zijn.

2. Indien Droomwoning op maat aansprakelijk is voor schade aan de zijde van koper, dan heeft te gelden dat Droomwoning op maat enkel aansprakelijk is voor directe schade en niet voor enige andere schade, zoals indirecte schade of gevolgschade.

3. De door Droomwoning op maat te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen koper en Droomwoning op maat op grond waarvan Droomwoning op maat aan koper één of meer chalets verkoopt, zal, indien koper aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Droomwoning op maat die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, de aansprakelijkheid van Droomwoning op maat voor die schade steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van Droomwoning op maat, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.

4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Droomwoning op maat beperkt tot 50 % van de op grond van de overeenkomst door Droomwoning op maat aan koper gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), zulks met een maximum van € 5.000,-. De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door koper bedongen en door Droomwoning op maat verleende creditnota’s.

5. De aansprakelijkheid van Droomwoning op maat wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien koper Droomwoning op maat onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Droomwoning op maat ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Droomwoning op maat in staat is adequaat te reageren.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Droomwoning op maat meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Droomwoning op maat vervalt door het enkele verloop van 24 (vierentwintig) maanden na het ontstaan van de vordering.

7. Voor het geval Droomwoning op maat aansprakelijk wordt gesteld door derden met betrekking tot de door Droomwoning op maat aan koper verstrekte offerte en/of met betrekking tot enige met koper aangegane koopovereenkomst, om wat voor reden dan ook, dan vrijwaart koper Droomwoning op maat hierbij van die aanspraken.

8. Droomwoning op maat draagt geen verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor de locatie waar het chalet geplaatst dient te worden. De koper erkent en aanvaardt dat het zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is om alle benodigde vergunningen en goedkeuringen van de relevante autoriteiten te verkrijgen voor de plaatsing en constructie van het chalet.

9. Droomwoning op maat is niet aansprakelijk voor de keuze van de koper om het chalet op een specifieke locatie te plaatsen, noch voor de geschiktheid van die locatie voor het chalet. De koper begrijpt dat het zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is om de geschiktheid van de gekozen locatie te beoordelen, inclusief maar niet beperkt tot bodemgesteldheid, infrastructuur, lokale voorschriften en milieuoverwegingen.

10. In geen geval zal Droomwoning op maat aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, verlies, kosten of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het ontbreken van de benodigde vergunningen, ongeschikte locatiekeuze, plaatsingsproblemen of enige andere gerelateerde kwesties. De koper stemt ermee in Droomwoning op maat, zijn werknemers, vertegenwoordigers en partners te vrijwaren en schadeloos te stellen voor eventuele claims, rechtszaken, verliezen, kosten of aansprakelijkheden die voortvloeien uit dergelijke situaties

11. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, erkent de koper dat hij/zij volledig op de hoogte is van zijn/haar verantwoordelijkheden met betrekking tot vergunningen en plaatsing van het chalet, en stemt ermee in Droomwoning op maat niet aansprakelijk te houden voor enige schade die hieruit voortvloeien.

Artikel 11 – Overmacht

1. In geval van overmacht heeft Droomwoning op maat het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Droomwoning op maat daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door koper niet meer van Droomwoning op maat kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij Droomwoning op maat c.q. bij haarleveranciers, wanprestaties door haar leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.

3. Indien door overmacht de levering meer dan zes (6) maanden vertraagd wordt, kunnen beide partijen de overeenkomst beëindigen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt.

4. Indien Droomwoning op maat bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is Droomwoning op maat gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten op uitvindingen, gedachten, ideeën, procedés, technieken, documenten, bestanden, rapporten, adviezen, en andere producten van intellectueel karakter, waar Droomwoning op maat gebruik van maakt en aan koper ter beschikking zijn gesteld tijdens de overeenkomst behoren toe aan Droomwoning op maat. Het is koper verboden deze producten van Intellectueel karakter te openbaren, te verspreiden, dan wel aan derden ter beschikking te stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Droomwoning op maat, aan welke toestemming Droomwoning op maat voorwaarden mag verbinden en welke toestemming Droomwoning op maat ook zonder opgaaf van redenen mag weigeren. A

Artikel 13 - Bouwbesluit niet van toepassing

1. Droomwoning op maat wijst erop dat het chalet niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.

2. Indien de koper wenst dat het chalet wel voldoet aan het Bouwbesluit 2012, dan worden daarvoor meerkosten in rekening gebracht.

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht

1. Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen en/of met Droomwoning op maat gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Droomwoning op maat.